تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL


تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL

تست تشخیص اندوتوکسین بر طبق USP 41 بخش 85 برای محصولات دارویی و بخش 161 برای تجهیزات پزشکی انجام می‌گیرد.
به طور كلي، اندوتوكسين‌ها بخش‌هايي از ديواره سلولي باكتريهاي گرم منفي هستند که از اوايل دهه 1900ميلادي به خاطر اثرات گرمازايي خود (تب القايي) شناخته شده‌اند و اهميت آنها به علت تاثير بر سيستم ايمني مي‌باشد. اندوتوكسين‌ها اغلب به خاطر ساختار خود كه شامل يك بخش ليپيدي (چربي، بخش تحريك كننده سيستم ايمني، داراي كمترين تنوع) و يك بخش پلي‌ساكاريدي (بخش متمايز كننده هر سويه، داراي تنوع بالا در طول زنجيره) مي‌باشند، ليپو پليساكاريد LPS ناميده ميشوند. توکسین ها معمولاً در فاز لگاریتمی (Exponential growth) رشد باکتری ها ترشح می شوند و قاعدتاً هم از باکتری های زنده تولید می شوند اما همانطور که گفته شد در برخی موارد مانند باکتری دیفتری ، توکسین پس از لیز باکتری در محیط آزاد می‌شود.
این عوامل تب‌زا به دلیل ایجاد حساسیت در بدن افراد به شدت می‌توانند خطرناک باشند و حتی سبب مرگ فرد شوند. از این رو تشخیص آنها قبل از استفاده از محصولات حوزه پزشکی ضروری است.
غلظت بحرانی برای اندوتوکسین‌ها در سیستم‌های آزمون برون‌تنی، بر اساس سیستمی که به کار می‌روند متغییر است. مقدار 0.01ng اندوتوکسین، IL-1 و TNF را در ماکروفازهای انسانی فعال می‌کند. در حالی که مقدار 0.048ng اندوتوکسین، پاسخ‌های زیستی نامحسوسی را در سلول‌های دندریتیک انسان یا سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی القا می‌کند. 
تشخیص تب‌زایی به صورت Invivo و اغلب به شیوه LAL Gel-clot انجام می‌گیرد. در تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL، اندوتوکسین‌ها فاکتوری را در عصاره خونی آبی رنگ خرچنگ نعل اسبی limulus amebocyte lysate (LAL)  فعال می‌کنند.این امر موجب یک آبشار پروتئولیتیک می‌شود. آنزیم انعقادی که به وسیله یکی از فاکتورهای فعال شده و از یک آنزیم پیش انعقادی آزاد می‌شود، پروتئولیز کواگولوژن را در LAL کاتالیز می‌کند و قطعات به دست آمده که کواگولین‌ها هستند، از طریق باند دی‌سولفیدی به طورخودبه‌خودی به یکدیگر متصل می‌شوند و درنتیجه باعث کدورت LAL می‌شوند. در نهایت نیز یک لخته ژلی تشکیل می‌شود. تشکیل لخته پس از واژگونی لولی‌های آزمایش به وسیله چشمی تعیین می‌شود.جهت برقراری ارتباط و سفارشات تماس حاصل فرمائید

شماره تماس شرکت : 33345623-013