01333345623

صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test)

صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test) استریلیزاسیون فرایندی است که با هدف جلوگیری از انتقال عفونت، میکروارگانیسمها و عوامل انتقال دهنده آنها از جمله قارچ، باکتری، اسپور باکتری و ویروس را از بین...

آزمون بایوبردن

این آزمون بر اساس استاندارد ISO 11737-1 انجام شده و هدف از آزمون بایوبردن، برآورد جمعيت ميكروارگانيسم‌هاي زنده در داروها، مکمل‌ها، تجهيزات و ملزومات پزشكي، اجزاي آن، مواد اوليه يا مواد بسته بندي...

تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL

تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL تست تشخیص اندوتوکسین بر طبق USP 41 بخش 85 برای محصولات دارویی و بخش 161 برای تجهیزات پزشکی انجام می‌گیرد. به طور كلي، اندوتوكسين‌ها بخش‌هايي از ديواره سلولي...

تست میکروبی اتاق تمیز (Clean room Microbial test)

کنترل میکروبی اتاق تمیز جهت پايش ميكروبي به سه صورت Settle plate، Contact plate و Air sampling در تمامی شرکت های دارویی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی پیش‌رفته، شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین...

لام و لامل آزمایشگاهی

لام و لامل آزمایشگاهی یک شیشه نازک می باشد. لام و لامل در ابعاد ۲۶ تا ۷۶ میلی متر تولید می شود. قطر لام و لامل حدود ۱ میلی متر می باشد. لام و لامل میکروسکوپ به کاربران این امکان را می دهد که چند ماده...

Fluid Thiglycollate Medium

(Fluid Thioglycollate Medium (FTM...

Trypticase Soy Broth

(Tryptic Soy Broth (TSB...

Sterility Media and Rinsing Fluids

Sterility Media and Rinsing Fluids Our sterility media and rinsing fluids are a critical component of your solution. They provide the highest level of quality and testing confidence, they have been...

Endotoxin Testing (LAL)

Endotoxin Testing (LAL) Lipopolysaccharides (LPS) are bacterial endotoxins, and are components of Gram-negative bacterial walls known to cause fevers and diseases. Endotoxin testing of biologicals...