01333345623

صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test)

صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test) استریلیزاسیون فرایندی است که با هدف جلوگیری از انتقال عفونت، میکروارگانیسمها و عوامل انتقال دهنده آنها از جمله قارچ، باکتری، اسپور باکتری و ویروس را از بین...