01333345623

لام و لامل آزمایشگاهی

لام و لامل آزمایشگاهی یک شیشه نازک می باشد. لام و لامل در ابعاد ۲۶ تا ۷۶ میلی متر تولید می شود. قطر لام و لامل حدود ۱ میلی متر می باشد. لام و لامل میکروسکوپ به کاربران این امکان را می دهد که چند ماده...